ชื่อแพคเกจ : ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (Laos Tour 6 D 5 N)
ชนิด: Abroad Tour
ช่วงเวลา 2012/1/16 - 2012/4/17
(เฉพาะจองผ่านเอเยนซี่เท่านั้น) เบอร์โทรศัพท์ (662) 186-3186
โทรสาร:์ (662)186-3182 จองแพคเกจ

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (Laos Tour 6 D 5 N)

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน โดยรถปรับอากาศ
เสน่ห์เมืองมรดกโลกลาวเหนือ - หลวงพระบาง
หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง ถ้ำติ่ง บ้านสร้างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวงสี


กำหนดการเดินทาง :
25-30 มค., 15-20 ก.พ.
21-26 มีค. , 12-17 เม.ย.

10,900 บาทโปรแกรม


วันแรก    กรุงเทพฯ-หนองคาย

18.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ  พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย บริการอาหารกล่องบนรถ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สอง    หนองคาย-วังเวียง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด

06.00 น.    ถึง จ. หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจ ส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม

07.00 น.    จากนั้นเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย – ลาว จ.หนองคายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - ลาว  เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 13 ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง,จนถึงเมืองหลวง พระบาง 

เที่ยง    รับประทานอาหาร กลางวัน   ณ  ภัตตาคาร เมืองวังเวียง

บ่าย    นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้น บันได  และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์

เย็น    ถึงหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมชนะแก้ว บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  ***   หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น   *** นำท่านกลับสู่ที่พัก ชนะแก้ว หรือ วังสวัส  หรือเทียบเท่า วันที่สาม      ถ้ำติ่ง-บ้านซางไห-พระราชวังหลวง-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี


07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.    เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงเจ้ามหาชีวิตของลาว  ตั้งอยู่กลางเมืองริมแม่น้ำโขง นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง    จากนั้นนำท่านสู่ ปากอู ชมถ้ำติ่ง ถ้ำธรรมชาติอยู่ในภูเขาริมแม่น้ำ โขง ประวัติศาสตร์ของลาวถ้ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแทน เทวดา เมื่อถึงสมัยพระเจ้าโพธิสาราช ค.ศ. 1527  มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มีคำสั่งให้ประชาชน เลิกความเชื่อถือผีภายในถ้ำติ่งพบพระพุทธรูปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จำนวนกว่า   3,000 องค์  พระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้มีบางส่วนทำจากทองหรือหิน  แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านช่างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านช่างไหยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวย งามมากมาย

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    เข้าชม พระราชวังหลวง  อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ชม วัดวิชุนราช   ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างคือ  พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่  ซึ่งนางพันตีนเชียง  พระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช  โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514  เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า "พระธาตุหมากโม"  เพราะมีรูปคล้ายแตงโม หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ คู่เมืองหลวงพระบางสร้างสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560  ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนคร เวียงจันทน์   เป็นเมืองหลวงของล้านช้างวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่  ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมาย  อาทิเช่น  พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ์) หอไหว้, หอกลอง  และโรงเก็บโกศ  ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  ซึ่งสิ้นพระชนม์  เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962  ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บน ราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์ นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สี่      ทำบุญตักบาตร-ตลาดเช้า-น้ำตกตาดกวงสี-วังเวียง

05.00 น.    ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถว เดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของ สังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงใน วัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 น.    นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกตาดกวางสี  หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรี่ นเขียวชอุ่มรอบ ๆ บริเวณน้ำตก

เที่ยง    บริการอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็น เมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขา สูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว แวะ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว

เย็น    เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก โรงแรมทวีสุข บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร   หลังอาหารเชิญท่านท่องทัศนาราตรี เมืองวังเวียง  ตาม อัธยาศัยวันที่ห้า    วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ


06.00 น.    สบายดียามเช้า  สดใสรับวันใหม่

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เวียงจันทน์

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า 200 ปี เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นแวะแหกตาสามัคคี (ถ่ายรูปหมู่) ที่ องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก    สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษี

เย็น    รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร   อำลาเมืองลาว ผ่านแม่น้ำโขงเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพด้วยความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืมวันที่หก    กรุงเทพฯ     

06.00 น.    ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการรวม


- ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศลาว

- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว ห้องพักคู่

- ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม

- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม

- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

- ฟรีหมวกท่านล่ะ 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

- ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

- ค่าทริปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อต ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

 

การยกเลิกทัวร์

- ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์

- ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ค้นจาก
แพคเกจแนะนำ
Island Tour
City Tour
Sea Kayak
Golf
Adventure Rafting
แพคเกจยอดนิยม
ล่องเรือทานอาหาร
เที่ยวกระบี่
ท่องเที่ยวเกาะช้าง
ท่องเที่ยวภูเก็ต
ที่เที่ยวประจำเดือน
ท่องเที่ยวเต็มวัน
ท่องเที่ยวกันใกล้ ๆ บ้าน ในกรุงเทพฯ
สัมผัสอากาศหนาวที่แม่สาย
Click image to enlarge size
Thai - Lao Friendship Bridge Logo hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
IM5500016044.jpg
    Select image
Thai - Lao Friendship Bridge Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว Vang Vieng Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
Luang Prabang  Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว Imperial Palace Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
Ting Cave Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว Tat-Kuang-Si-Waterfalls Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว

รายละเอียดบริการ ราคา
   ผู้ใหญ่ ท่านละ 10,900

รายชื่อแพคเกจ ที่อยู่แพคเกจ ประเภทแพคเกจ
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ฮ่องกง Macao Abroad Tour
มัลดีฟส์ แพคเกจ 4 วัน 3 คืน Maldives Package 4 Days 3 Nights Maldives Package Abroad Tour
Club Med Bali Indonesia 3-night village PKG only14000 THB Bali Indonesia Abroad Tour
Club Med Kani Maldives 3-night package by Bangkok Airways Maldives Abroad Tour
ClubMed Kani Maldives 3-night village PKG Srilankan Airline Maldives Abroad Tour
Club Med Mauritius 3-night package by Air Austral only from 67,900 THB Mauritius Abroad Tour
ทัวร์เกาหลี Korea Sweet Summer JUNE & JULY 20125 วัน 3 คืน Korea Abroad Tour
ทัวร์ฉางชา จางเจียเจี๊ย ทัวร์บาหลี ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม Bali Abroad Tour
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน (สายการบิน FD) Hanoi Vietnam Abroad Tour
ทัวร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน ทัวร์ Universal Studios Singapore Abroad Tour
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืนทัวร์ (สายการบิน HX) Hongkong Macau Abroad Tour
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (สายการบิน FD) Hongkong Macau Abroad Tour
เสน่ห์..ภูฏาน..ปานสวรรค์ 7วัน 6คืน (Nepal-Kathmandu 7D 6N) Nepal-Kathmandu Abroad Tour
PARADISE ON EARTH Jammu Kashme 7D 6N Jammu Kashme Abroad Tour
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน (Universal Studio of Singapor 3D 2N) Singapore Abroad Tour
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Funny Ski & Snow 5 วัน 3 คืน โดย 7C Korea Abroad Tour
Hi-Light JAPAN โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน JAPAN Abroad Tour
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow world 5 วัน 3 คืน บินแอร์ไชน่า CA China Abroad Tour
New Casual Luxury At Club Med Bali 1 for 1” (Village Only) 3-night village package Club Med Bali Abroad Tour
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ แพคเกจเที่ยวได้ตลอดปี HongKong Macao Tour Abroad Tour
ทัวร์จีน มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา 5 วัน 3 คืน China Tour Xian Abroad Tour