ชื่อแพคเกจ : ทัวร์จีน มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา 5 วัน 3 คืน
ชนิด: Abroad Tour
ช่วงเวลา 2012/2/22 - 2012/4/1
(เฉพาะจองผ่านเอเยนซี่เท่านั้น) เบอร์โทรศัพท์ (662) 674-8183, (662) 674-8182
โทรสาร:์ (662)186-3182 จองแพคเกจ

ทัวร์จีน มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา 5 วัน 3 คืน

นำท่านเดินทางสู่ มหานครซีอาน กองทัพทหารดินเผา
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กำแพงเมืองโบราณซีอาน
โชว์ราชวงศ์ถัง พร้อม ช้อปปิ้งถนนคนเดิม
ทัวร์ 5 วัน 3 คืน อาหารพิเศษ เกี๊ยวซีอาน-สุกี้โมงโก-อาหารไทย
ราคาแพคเกจทัวร์
รายละเอียด 
24 Mar 12 – 28 Mar 12    5D3N  17,900 (รวมค่าวีซ่า)
31 Mar 12 –  04 Apr 12   
5D3N  17,900 (รวมค่าวีซ่า)      
20 Mar 12 – 25 Mar 12    
6D4N  21,900 (รวมค่าวีซ่า)
27 Mar 12 – 01 Apr 12    
6D4N  21,900 (รวมค่าวีซ่า)


โปรแกรมทัวร์                                                                                                                                         

วันที่ 1    กรุงเทพฯ-ซีอาน


17.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบิน BUSINESS AIR โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

20.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซีอานโดยสายการบิน BUSINEE AIR เที่ยวบินที่ 8B896

01.00 น. เดินทางถึง เมืองซีอาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

หลังจากนั้นนำเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่ 2    ซีอาน--พิพิธภัณกองทัพทหารม้าจิ๋นซี-พระราชวังฝูหลงหยวน-ร้านบัวหิมะ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ สุสานกองทัพดินเผาทหารม้า (รวมรถเล็ก)ที่มีความ ยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อ ปี ค.ศ 1974 ที่มาทำการ ขุดบ่อน้ำในบริเวณนั้นโดยบังเอิญ ซึ่งหลังจากนั้นนักโบราณคดีมาทำการขุดค้นขึ้นมาได้ประมาณ 7,000ชิ้นแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยๆ ของสุสาน ฉินสื่อหวงหลิง

จากการตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าสุสานแห่งนี้ได้จำลองพื้น ดินของจีนทั้งหมดย่อส่วน ลงมาไว้ภายใต้ดินที่มีความสูงถึง 47 เมตร สุสานแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างนาน 36 ปี ใช้แรงงานในการก่อสร้าง กว่า 700,000 คน รูปปั้นทหารดินเผาจะถูกจัดวางตามกระบวนทัพ แต่ละรูปปั้นมีความสูงประมาณ 1.8 เมตร และที่สำคัญหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแม้สักตัวเดียว

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน เป็นมื้อเป็ดย่างปักกิ่ง   

บ่าย     จากนั้นนำท่าน แวะชม ร้านยาบัวหิมะ เป็นเลื่องลือชื่อ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย จากเหตุการณ์แก๊สระเบิด

จากนั้นนำท่านชม “ ฝูหลงหยวน “ ชมสิ่งก่อสร้าง ชมตลอด โบราณ และสวนสวยเลียนแบบสมัยถังสร้างบนพื้นที่ 1,000 ไร่ ใช้เงินทุนในการก่อสร้าง 1,200 ล้ายหยวน

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นท่านเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3    ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดฉือเอิน-พิพิธภัณฑ์ส่านซี-ผ้าไหม-ช้อปปิ้งอิสระจัตรุหอระฆัง

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ต้าเยี่ยนถ่า “ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฏกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฏก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดียมี 7 ชั้นสูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด     

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน เป็นมื้อ อาหารไทย หลังจากนั้นนำท่านแวะ ซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOPคุณภาพดี

บ่าย    นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ ของประเทศจีนที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆมีคำกำกับอธิบายเป็น ภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศ์จาง – ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง จากนั้นนำท่านชมจัตรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็นจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาน ปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 3 เมตร โครสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่อง ไม้ หลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี 17 แห่งการครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจ่ง ) ซึ่งเป็นพระจักพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง

ทางเดินผ่านประตูด้วยหินแกรนิตมีความคงทนแข็งแร็งทนทาน พร้อมให้ถ่ายถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลักจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยานถนนคนเดิน ซึ่งเป็นย่านที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า อาทิ กระเป๋า รองเท้า มากมาย จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย   

เย็น    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ เป็น สุกี้โมงโกหม้อไฟ

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

    

วันที่ 4    กำแพงเมืองจีนซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ร้านหยก -วัดลามะ-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบิน


เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตรมีประเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู

จากนั้นนำท่าน ชมวัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้วซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉิน แต่งงานกับ ซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ ธิเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอันและได้สร้างวัด ดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเบต

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    หลังจากนั้นนำท่านแวะชมผ้าไหมจีน อันเลื่องลือซื่อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นพาท่านชม วัดลามะ สร้างขึ้นมามีอายุพันกว่าปีมาแล้ว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ ธิเบตได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ที่ฉางอัน และได้สร้างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏกที่ได้อัญเชิญ มาจากธิเบต หลังนั้นนำท่านเที่ยว ศาลเจ้าหลักเมือง ที่เป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุด

เย็น    นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่ รุ่งเรืองอย่างสุด ๆ

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ มื้อ พิเศษเป็น เกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน

23.00. น จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินมหานครซีอาน

 

วันที่ 5    เดินทางกลับกรุงเทพฯ

020.30 น นำท่านเหิรฟ้าโดยสายการบิน BUSINESS AIR โดยเที่ยวบินที่ 8B 897

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาทัวร์รวม


1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

2. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน

3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม

5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

6. ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย

7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทราคานี้ไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออก ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด

4. ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ กับหัวหน้าทัวร์ 5วัน 3คืน ตกท่านละ 120 หยวน ต่อ 1ท่าน  6วัน 4คืน ตกท่านละ 150 หยวน ต่อ 1ท่านอัตราค่าวีซ่าด่วน

*** ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีน มีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน2-3 วัน คิดเพิ่ม 1,200 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วันเพิ่ม1,500 บาทต่อท่านเงื่อนไขการจอง

1. กรุณามัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-186-3182

3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนเดินทางการยกเลิกการเดินทาง


1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ขอราคาทัวร์ในทุกกรณีหมายเหตุ

1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน

2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ( ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าขอสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่น กันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืน จากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนค้นจาก
แพคเกจแนะนำ
Island Tour
City Tour
Sea Kayak
Golf
Adventure Rafting
แพคเกจยอดนิยม
ล่องเรือทานอาหาร
เที่ยวกระบี่
ท่องเที่ยวเกาะช้าง
ท่องเที่ยวภูเก็ต
ที่เที่ยวประจำเดือน
ท่องเที่ยวเต็มวัน
ท่องเที่ยวกันใกล้ ๆ บ้าน ในกรุงเทพฯ
สัมผัสอากาศหนาวที่แม่สาย
Click image to enlarge size
Xian Logo hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
IM5500016069.jpg
    Select image
Xian Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว Xian Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
Xian Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว Xian Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว
Xian Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว Xian Image Hotel Room Travel Reservation โรงแรม ห้องพัก สำรองห้อง ท่องเที่ยว

รายละเอียดบริการ ราคา
   5D3N 24 Mar 12-28 Mar 12 17,900
   5D3N 31 Mar 12-04 Apr 12 17,900
   6D4N 20 Mar 12 -25 Mar 12 21,900
   6D4N 27 Mar 12-01 Apr 12 21,900

รายชื่อแพคเกจ ที่อยู่แพคเกจ ประเภทแพคเกจ
ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ฮ่องกง Macao Abroad Tour
มัลดีฟส์ แพคเกจ 4 วัน 3 คืน Maldives Package 4 Days 3 Nights Maldives Package Abroad Tour
Club Med Bali Indonesia 3-night village PKG only14000 THB Bali Indonesia Abroad Tour
Club Med Kani Maldives 3-night package by Bangkok Airways Maldives Abroad Tour
ClubMed Kani Maldives 3-night village PKG Srilankan Airline Maldives Abroad Tour
Club Med Mauritius 3-night package by Air Austral only from 67,900 THB Mauritius Abroad Tour
ทัวร์เกาหลี Korea Sweet Summer JUNE & JULY 20125 วัน 3 คืน Korea Abroad Tour
ทัวร์ฉางชา จางเจียเจี๊ย ทัวร์บาหลี ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม Bali Abroad Tour
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน (สายการบิน FD) Hanoi Vietnam Abroad Tour
ทัวร์ สิงคโปร์ 3วัน 2คืน ทัวร์ Universal Studios Singapore Abroad Tour
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืนทัวร์ (สายการบิน HX) Hongkong Macau Abroad Tour
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (สายการบิน FD) Hongkong Macau Abroad Tour
เสน่ห์..ภูฏาน..ปานสวรรค์ 7วัน 6คืน (Nepal-Kathmandu 7D 6N) Nepal-Kathmandu Abroad Tour
PARADISE ON EARTH Jammu Kashme 7D 6N Jammu Kashme Abroad Tour
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน (Universal Studio of Singapor 3D 2N) Singapore Abroad Tour
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี Funny Ski & Snow 5 วัน 3 คืน โดย 7C Korea Abroad Tour
Hi-Light JAPAN โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน JAPAN Abroad Tour
เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Snow world 5 วัน 3 คืน บินแอร์ไชน่า CA China Abroad Tour
New Casual Luxury At Club Med Bali 1 for 1” (Village Only) 3-night village package Club Med Bali Abroad Tour
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (Laos Tour 6 D 5 N) Luang Prabang Abroad Tour
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จูไห่ แพคเกจเที่ยวได้ตลอดปี HongKong Macao Tour Abroad Tour